sHOME

  • kompletní instalace ZDARMA – zařízení je v bezplatném pronájmu po dobu využívání služby
  • smlouva na dobu neurčitou – lze ji kdykoliv ukončit bez sankcí
  • první 2 měsíce připojení ZDARMA
  • součástí instalace je WiFi routeru ZDARMA – zařízení je v bezplatném pronájmu po dobu využívání služby
  • servis 24 hodin denně 7 dní v týdnu
  • servisní zásah u klienta je ZDARMA
  • ceník služby sHOME
Perioda platby bez DPHs DPH
měsíčně247 Kč299 Kč
čtvrtročně741 Kč897 Kč
půlročně1236 Kč1495 Kč
ročně2471 Kč2990 Kč
  • rychlost připojení
Maximální / Inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální dostupná rychlost
Perioda platbyDownloadUploudDownloadUploudDownloadUploud
měsíčně55 Mb/s55 Mb/s33 Mb/s33 Mb/s16,5 Mb/s16,5 Mb/s
čtvrtročně55 Mb/s55 Mb/s33 Mb/s33 Mb/s16,5 Mb/s16,5 Mb/s
půlročně55 Mb/s55 Mb/s33 Mb/s33 Mb/s16,5 Mb/s16,5 Mb/s
ročně55 Mb/s55 Mb/s33 Mb/s33 Mb/s16,5 Mb/s16,5 Mb/s
Rychlost služby je objem přenesených dat za jednotku času ve směru k zákazníkovi (stahování, download) a ve směru od zákazníka (odesílání, upload). Uvádí se v numerických jednotkách bitů (megabitů, kilobitů…) za sekundu měřených na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

Maximální rychlost je rychlost na dané přípojce Služby či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná Poskytovatelem v jeho obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu Uživatelem.

Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž hodnotu může Uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost, kterou se Poskytovatel smluvně zavázal Uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Velká trvající odchylka od běžně dostupné rychlosti je pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti je taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Koncový bod je předávacím rozhraním Služby a místem, kde se měří její rychlost. Podle konkrétní přístupové technologie se může jednat o optickou nebo koaxiální zásuvku, eventuálně o výstupní ethernetový port modemu či routeru.

Společnost Aleš Lhota (dále jen „Poskytovatel“) se snaží poskytovat službu připojení k internetu v nejvyšší možné kvalitě.
Službu o rychlostech definovaných ve výše uvedené tabulce předávám na ethernerovém rozhraní. Rychlost služby na koncových zařízeních Uživatele může být ovlivněna zařízeními Uživatele zapojenými za předávacím ethernet rozhraním, např. switchem, routerem, WiFi routerem apod.
Také souběžné užívání jiných služeb než služby připojení k internetu (např. televizního vysílání a internetového telefonování) může snížit rychlost přístupu k internetu.
Současné užívání poskytovaných služeb na více koncových zařízeních Uživatele může snížit rychlost přístupu k internetu na jednotlivých koncových zařízeních.